Maksatuksen hakeminen

Ennen maksuhakemuksen laatimista kannattaa kerrata maksatusasiat hankkeen aloituspalaverin muistiosta ja hanketyypin mukaisesta maksatusoppaasta:

» Yleishyödyllisen investointihankkeen maksatusopas

» Yleishyödyllisen kehittämishankkeen (kuittiperusteinen maksatus) maksatusopas

» Yleishyödyllisen kehittämishankkeen (flat rate) maksatusopas 

Huom! Maksatusta voi hakea vasta Ely:n tukipäätöksen saatuaan, vaikka olisi aloittanutkin hankkeen ns. omalla riskillä jo ennen tätä.

Sähköisesti Hyrrässä haetun hankkeen maksatusta haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelussa. 

Maksuhakemus tehdään Hyrrässä avaamalla tukihakemus, jonka viimeiseltä "Päätös"-välilehdeltä alareunasta löytyy maksuhakemuksen tekemiseen valikko.

Maksuhakemuksen liitteeksi Hyrrään skannataan tositekopiot, kirjanpidon pääkirjanotteet ym. maksuhakemuksen täyttöohjeessa ja maksatusoppaassa mainitut liitteet. Tositteet tulee skannata kululajeittain pääkirjan mukaisessa järjestyksessä, koska se helpottaa ja nopeuttaa tarkastusta huomattavasti. Tarvittaessa maksuhakemusaineiston voi skannata useampaan tiedostoon. Liitteet on tärkeää nimetä selkeästi tarkastuksen sujuvoittamiseksi.

Paperilla tukea hakeneet hakevat maksua paperilla. Kertakorvauksena toteutettavan hankkeen maksua haetaan paperilomakkeella.

Paperilla hakeminen tapahtuu seuraavasti:

1. Flat rate- hankkeen ja todenmukaisiin kustannuksiin perustuvan hankkeen maksuhakemuslomakkeen löydät tästä

Kertakorvauksena toteutettavan kehittämishankkeen maksuhakemuslomakkeen löydät tästä.

2. Hakulomakkeen liitteet hakija toimittaa ely-keskukseen sähköisessä muodossa joko muistitikulla tai sähköpostilla.  Tarvittavat liitteet kannattaa tarkastaa maksatusoppaasta. Tositteet tulee skannata kululajeittain pääkirjan mukaisessa järjestyksessä, koska se helpottaa ja nopeuttaa tarkastusta huomattavasti. (Huom. kertakorvauksessa ei toimiteta tositekopioita!)

3. Hakija toimittaa maksuhakemuslomakkeen ja muistitikun Pohjois-Savon Ely-keskukseen osoitteeseen:

Pohjois-Savon Ely-keskus
Kallanranta 11 / PL 2000
70101 Kuopio

Mikäli liitteet lähetetään sähköpostilla, ne lähetetään osoitteeseen maksatusryhma.pos@ely-keskus.fi.

Maksuhakemusten käsittelijät siirtävät paperiset hakemukset ja sähköiset liitteet Hyrrä-järjestelmään. Sähköisessä muodossa olevat liitteet nopeuttavat tätä siirtoa huomattavasti ja siten myös tuen maksamista.  

Maksuerät

Yleishyödyllisen investoinnin tuki maksetaan enintään kuudessa erässä (ennakko lasketaan yhdeksi eräksi). Viimeinen erä on vähintään 20 prosenttia myönnetyn tuen määrästä.

Kehittämishankkeen tuki maksetaan kalenterivuosittain enintään 4 erässä.

Kertakorvaus-hankkeessa tuki voidaan maksaa enintään 3 erässä.

Hankkeen tuloja ovat hankkeen toteuttamiseksi hankittujen tavaroiden ja palvelujen sekä hankkeen tuotosten myynnistä saadut tulot sekä hankkeen hyödykkeistä ja toimitiloista saadut käyttökorvaukset. Hankkeen tulot vähennetään hyväksyttävistä kustannuksista maksettavan tuen määrää laskettaessa. Huomioon otetaan tulot, jotka maksetaan tuen saajalle hankkeen toteuttamisaikana. Jos hankkeen hyväksytty kustannusarvio on enintään 50 000 €, ei tuloja tarvitse raportoida.


Ennakkomaksu

Tukea voidaan maksaa ennakkona yksityisoikeudelliselle yleishyödylliselle yhteisölle, jos:

  • hakijalla ei ole merkittäviä omia tuloja tai hankkeen väliaikaisrahoitukseen käytettävissä olevaa varallisuutta
  • vaara hankkeen toteutumatta jäämisestä on vähäinen
  • ennakon maksaminen ei vaikeuta tuen käytön tarkoituksenmukaista valvontaa.

Tuesta voidaan maksaa ennakkona enintään 20 prosenttia myönnetyn tuen eu-valtio-määrästä. Tukea voidaan maksaa ennakkoon vain kerran hankkeen aikana.

Ennakkoa vastaavien kustannusten syntyminen otetaan huomioon tuen ensimmäisestä maksuerästä lähtien. Ennakkoa kuitataan 30 prosenttia jokaisen maksuerän määrästä siihen saakka kunnes ennakko on kokonaisuudessaan kuitattu. Kuitenkin koko jäljellä oleva osuus ennakosta tulee kuitata viimeistään viimeisessä maksuerässä.

Tuen maksaminen

Tuesta maksetaan tukiprosentin mukainen osuus toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista. Tuen maksun edellytyksenä on lisäksi, että muun tukipäätöksen mukaisen rahoituksen toteutumisesta tukipäätöksen mukaisesti esitetään selvitys. 

  • Vastikkeeton työ raportoidaan talkootyölomakkeilla 3322L
  • Rahallinen yksityisrahoitusosuus pääkirjanotteella (esim. tulotili)
  • Muu julkinen rahoitus pääkirjanotteella

Todellisiin, hyväksyttäviin kustannuksiin perustuvan tuen maksamisen edellytyksenä on, että meno on tuen saajan maksama ja kirjattuna tuen saajan kirjanpitoon hankkeen menoksi.

Prosenttimääräisenä korvauksena hyväksyttävät välilliset kustannukset maksetaan tukipäätöksen mukaisesti.

Maksamisen hakuaika

Tuen viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa hankkeen suunnitelman toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä. Siltä osin kuin hankkeeseen  sisältyy hyväksyttäviä palkkakustannuksia, tuen viimeisen erän maksamista on haettava loppumaksun jälkeen maksettavan lomarahan, -palkan tai -korvauksen osalta kuukauden kuluessa siitä, kun lomaraha, -palkka tai -korvaus on työsuhteen perusteella viimeistään maksettava.

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile