Valintakriteerit

Leader-rahoituksella rahoitettavien hankkeiden ja yritystukitoimenpiteiden on täytettävä Manner-Suomen Maaseutuohjelman yleiset tukikelpoisuusehdot (tuen saaja, tuettava toiminta, tuen tarpeellisuus, tuen kohdentuminen) ja niiden on täytettävä voimassaolevan lainsäädännön vaatimukset. Edellä mainittujen lisäksi rahoitusmahdollisuuksia arvioitaessa Kalakukko ottaa huomioon Pohjois-Savon Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteiset linjaukset koskien hankkeiden valintaa ja tukitasoja sekä Kalakukon omat hankevalintakriteerit ohjelmakaudella 2014–2020.

Kalakukon omat hankevalintakriteerit varmistavat sen, että hankkeet toteuttavat paikallisen kehittämisen strategiaa. Valintakriteereiden perusteella hankkeet voidaan laittaa tärkeysjärjestykseen. Hankehakemuksen saama pistemäärä ilmaisee päätöksentekohetkellä hankkeiden ns. tärkeysjärjestyksen, jonka mukaisesti hankkeita rahoitetaan.

Hankevalintakriteerit:

Jokaisen Kalakukko ry:n kehittämisstrategian kautta rahoitettavan hankkeen tulee täyttää sille asetetut A. hyväksyttävyyskriteerit (paikallinen hanke 1-4 ja kv-hanke 1-5).

A. hyväksyttävyyskriteerit, hankkeen / hankkeen hallinnoijalla tulee:

1. olla Kalakukon kehittämisstrategian mukainen
2. edistää kehittämisstrategiaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamista
3. olla tarve tai idea, joka on lähtöisin paikallisilta asukkailta tai toimijoilta
4. olla toteuttamiskelpoinen (kustannukset, kokonaisrahoitus ja aikataulu)

Lisäksi kun kyseessä on kansainvälinen hanke, hankkeen hallinnoijalla tulee:

5. olla vieraan kielen kommunikointivalmius tai niiden järjestämisen kuvaus jo hankesuunnitelmassa

Lisäksi hanke saa yhden pisteen jokaisesta täyttämästään alla luetellusta B. tai C. lisäkriteeristä. Saadakseen rahoituksen, tulee paikallisen hankkeen saada tästä osiosta B. vähintään kolme (3) pistettä ja kansainvälisen hankkeen osiosta B. vähintään yksi (1) ja osiosta C. vähintään kaksi (2) eli yhteensä kolme (3) pistettä.

B. Lisäkriteerit, hankkeen tulee:

1. edistää työllisyyttä
2. edistää yrittäjyyttä
3. edistää ja synnyttää uutta yritystoimintaa
4. sisältää kokeilevia toimintoja
5. parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä
6. edistää hyvien käytäntöjen leviämistä ja mallintamista
7. edistää oppimista ja osaamista
8. edistää eri toimijoiden yhteistyötä
9. edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä
10. parantaa alueen ihmisten elinoloja
11. vahvistaa alueen ihmisten yhteisöllisyyttä
12. edistää maaseudun asukkaiden harrastustoiminnan säilymistä
13. edistää tasa-arvoa
14. edistää nuorten osallistumista
15. lisätä maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta
16. vahvistaa alueen ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia
17. edistää monikansallista toimintaa

Kansainvälisten hankkeiden tulee A. hyväksyttävyyskriteerien (1-5) lisäksi täyttää vähintään yksi (1) B. lisäkriteeri ja kaksi (2) alla mainituista C. lisäkriteereistä:

C. Lisäkriteerit, hankkeen tulee:   

1. tuoda hyötyä hakijayhteisön toimintaan
2. tuoda Kalakukko-alueelle uusia ideoita, tietotaitoa ja osaamista tai hyödyntää Kalakukko-alueen osaamista ja tietotaitoa muualla
3. kehittää mukana olevien toimijoiden alueiden välisiä tai kansainvälisiä yhteistyövalmiuksia
4. lisätä toimijoiden, etenkin nuorten, kiinnostusta ja innostusta oman kotiseutunsa kehittämiseen
5. edistää Kalakukko-alueelle tulevien ulkomaisten matkailijoiden tai työntekijöiden viihtyisyyttä tai sopeutumista
6. edistää Kalakukko-alueen tuotteiden ja palveluiden menekkiä ja tunnettuutta maailmalla
7. edistää yhteisten alueiden- tai kansainvälisten tapahtumien järjestämistä
8. edistää monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile