Tukimuodot

Investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin.

Investointien tukemisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu, uudet tuotteet tai palvelut) yrityksen toiminnassa. Tukea myönnetään toimitilojen hankkimiseen tai rakentamiseen, uusien koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen taikka patenttien tai valmistusoikeuksien hankkimiseen. Korvausinvestointeja ei voida tukea. Investointitukea voidaan myöntää myös maatilojen maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan.

Tuen taso

Tukea myönnetään 35 % hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista. Tukea ei myönnetä, jos tuen määrä on alle 2 000 €.

Toteutettavuustutkimukset

Aineellisia investointeja suunnittelevat voivat hakea tukea investoinnin toteutettavuustutkimukseen. Tuella voidaan hankkia yrityksen ulkopuolista asiantuntemusta ja neuvoja, joilla voidaan ensin selvittää kannattaako investointiin ylipäätään ryhtyä. Tämän jälkeen voidaan suunnitella, miten investointi olisi taloudellisinta ja järkevintä toteuttaa.

Toteutettavuustutkimuksen tuloksena tulisi olla mahdollisimman toteuttamiskelpoinen investointisuunnitelma.

Tuki toteutettavuustutkimukseen ei edellytä varsinaisen investoinnin toteuttamista. Selvityksen tulos voi siten yhtä hyvin olla, että investointiin ei ole järkevää ryhtyä.

Tuen määrä

Tukea toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskevaan investoinnin toteutettavuustutkimukseen voidaan tukea myöntää 40 % hyväksyttävistä kustannuksista.  Tukea ei myönnetä, jos sen määrä alittaisi 1500 €. 

Perustamistuki

Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää aloittavan yrittäjän ensimmäisen uuden yrityksen perustamiseen tai liiketoimintaansa uudistavalle toimivalle yritykselle. Lisäksi tukea voidaan myöntää uuden yritystoiminnan aloittamista ja kehittämistä edistävien kokeilujen toteuttamiseen.

Aloittava yritys

Tukea voidaan myöntää seuraaviin uuden yrityksen perustamistoimenpiteisiin:

1) palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö

2) tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraus

3) muut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeelliset toimenpiteet investointeja lukuun ottamatta. Tarvittaviin investointeihin voidaan erikseen myöntää investointitukea.

Yritystoimintaa suunnittelevan olisi hyvä osallistua yrittäjäkurssille tai testauttaa liikeideansa ja hakea neuvoja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ennen hakemuksen jättämistä.

Perustamistuen edellytyksenä on, että yritystä ei ole perustettu ennen 1.1.2014. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 8 luvun nojalla tehty myönteinen starttirahapäätös on myös este perustamistuen saamiselle. 

Perustamistukea voidaan myöntää kaikille toimialoille lukuun ottamatta maa- ja metsätaloutta. 

Toimiva yritys

Toimivan yrityksen tulee liiketoimintasuunnitelmassaan osoittaa, että tuettava toimenpide kohdistuu uuteen toimintayksikköön, toimialaan, markkina-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun.

Tukea voidaan myöntää seuraaviin toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan perustamistoimenpiteisiin:

1) ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö

2) osallistuminen messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin

3) muut yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet

Toimivalta yritykseltä edellytetään, että yritystoimintaa on harjoitettu vähintään kolmen vuoden ajan.

Kokeiluhankkeet

Tukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman mukaisten kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen uudelle tai toimivalle yritykselle.

Tuen myöntäminen

Tuen myöntämisen edellytyksenä on toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma, jonka toteutumisen perusteella tuki maksetaan. Tuen tarpeen arvioimiseksi ja tukimäärän määrittämiseksi tukihakemukseen tulee liittää toimenpidesuunnitelma ja sen kustannusarvio.

Tuki maksetaan vähintään kahdessa erässä tukipäätöksessä vahvistettujen liiketoimintasuunnitemassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Perustamistukea voidaan myöntää enintään 35 000 euroa. Kokeiluhankkeissa maksimituki on 10 000 €.

Yhteistyöhankkeet/elinkeinojen kehittäminen

Yhteistyöhankkeella tarkoitetaan vähintään kahden julkis- tai yksityisoikeudellisen toimijan toimintasuunnitelmaan perustuvaa yhteistyötä. Hankkeessa voi siis olla mukana esim. yrityksiä, yhdistyksiä, oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia ja kehittämisorganisaatioita. Hankkeessa voidaan esim. luoda ja ottaa käyttöön uusia toimintatapoja tai kehittää innovaatioita maaseutuelinkeinojen edistämiseksi.  Alihankintaa ei katsota tässä tarkoitetuksi yhteistyöksi. Tuki myönnetään hankkeen vastuulliselle toimijalle. 

Yhteistyöhankkeena tukea voidaan myöntää sellaiseen elinkeinotoimintaa tukevaan kehittämishankkeeseen, joka aitoon yhteistyöhön perustuen kehittää ja edistää:

1) uusia tuotteita, menetelmiä ja tekniikoita maa- ja metsätaloudessa, elintarvikesektorilla ja muissa uusiutuvaan biomassaan perustuvissa prosesseissa;

2) uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden pilotointi

3) elintarvikkeiden laatuun ja luonnonmukaiseen tuotantoon perustuvaa arvoketjua, paikallisia markkinoita, lyhyitä toimitusketjuja sekä niiden markkinointia;

4) energian säästöä ja innovatiivisia ilmastonmuutokseen sopeuttavia ja ympäristön tilaa parantavia menetelmiä ja käytäntöjä;

5) uuden tai uutta toimintaa aloittavan klusterin perustamista ja toimintaa;

6) hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tuottamista maatalouden yhteydessä;

Tukitaso yhteistyöhankkeissa on muu julkinen rahoitus mukaan lukien 60 - 80 %. Maaseudun innovaatioryhmän hankkeissa tuki on muu julkinen rahoitus mukaan lukien max. 100%.

Tiedonhankintahanke

  • tietoa pienille yrityksille uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi
  • yrityksiä mukana
  • tuki max. 80 %

Tuotteiden, palveluiden tai prosessien kehittämishanke

  • yrityksiä mukana
  • tuki max. 60 %

Yritysryhmän kehittämishanke

  • 3-10 mikroyritystä
  • tuki jyvitetään de minimis-tueksi
  • vapaasti yrityskohtaista kehittämistä
  • tukitaso 75 %

Yritysryhmän kehittämishankkeessa on aina oltava yritysten välistä yhteistyötä. Pelkästään yrityskohtaista kehittämistä varten yritysryhmää ei yhteistyöhankkeessa voida perustaa. Myös yritysryhmänä toteutettavassa koulutushankkeessa on osa koulutuksesta toteutettava yhteisesti ja sen lisäksi voidaan toteuttaa yrityskohtaisia valmennusosioita. Hankkeen toteuttajaorganisaationa voi olla myös yleishyödyllinen toimija. Hankkeen tuloksena voi syntyä esimerkiksi tuotantoketjuja tai tuoteperheitä tai se voi johtaa klusterin syntymiseen. Matkailupalveluiden kehittämisessä ja markkinoinnissa yritysryhmähanke on hyvä mahdollisuus, koska yrityksiä konkreettisesti hyödyttäviä toimenpiteitä voidaan de minimis -tuella tukea vapaasti.

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile