Valintakriteerit

Yritystukea voidaan myöntää yritystoimintaa maaseudulla edistävään toimenpiteeseen. Tukea voidaan myöntää uuden yrityksen perustamiseen sekä toimivan yrityksen laajentamiseen tai sen toiminnan olennaiseen muuttamiseen. Tukea voidaan myöntää myös toimenpiteeseen, joka vahvistaa yrityksen toimintaedellytyksiä.

Tuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä:

1) yrittäjän tai yrityksen avainhenkilön ammattitaito (koulutus, työkokemus tai muuten hankittu osaaminen) ko. toimialalta,

2) yrityksen taloudellinen asema perustuen yrityksen kannattavuuteen, maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen sekä tuettavan toiminnan kohteena olevien tuotteiden tai palveluiden riittäviin markkinointimahdollisuuksiin

3) määräysvalta yrityksessä on luonnollisilla henkilöillä

Leader-rahoituksella rahoitettavien hankkeiden ja yritystukitoimenpiteiden on täytettävä Manner-Suomen Maaseutuohjelman yleiset tukikelpoisuusehdot (tuen saaja, tuettava toiminta, tuen tarpeellisuus, tuen kohdentuminen) ja niiden on täytettävä voimassaolevan lainsäädännön vaatimukset. Edellä mainittujen lisäksi rahoitusmahdollisuuksia arvioitaessa Kalakukko ottaa huomioon Pohjois-Savon Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteiset linjaukset koskien hankkeiden valintaa ja tukitasoja sekä Kalakukon omat hankevalintakriteerit ohjelmakaudella 2014–2020.

Kalakukon omat hankevalintakriteerit varmistavat sen, että hankkeet toteuttavat paikallisen kehittämisen strategiaa. Valintakriteereiden perusteella hankkeet voidaan laittaa tärkeysjärjestykseen. Hankehakemuksen saama pistemäärä ilmaisee päätöksentekohetkellä hankkeiden ns. tärkeysjärjestyksen, jonka mukaisesti hankkeita rahoitetaan.

Hankevalintakriteerit:

Jokaisen Kalakukko ry:n kehittämisstrategian kautta rahoitettavan hankkeen tulee täyttää sille asetetut A. hyväksyttävyyskriteerit (paikallinen hanke 1-4 ja kv-hanke 1-5).

A. hyväksyttävyyskriteerit, hankkeen / hankkeen hallinnoijalla tulee:

1. olla Kalakukon kehittämisstrategian mukainen
2. edistää kehittämisstrategiaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamista
3. olla tarve tai idea, joka on lähtöisin paikallisilta asukkailta tai toimijoilta
olla toteuttamiskelpoinen (kustannukset, kokonaisrahoitus ja aikataulu)

Lisäksi hanke saa yhden pisteen jokaisesta täyttämästään alla luetellusta B. lisäkriteeristä. Saadakseen rahoituksen, tulee paikallisen hankkeen saada tästä osiosta B. vähintään kolme (3) pistettä.

B. Lisäkriteerit, hankkeen tulee:

1. edistää työllisyyttä
2. edistää yrittäjyyttä
3. edistää ja synnyttää uutta yritystoimintaa
4. sisältää kokeilevia toimintoja
5. parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä
6. edistää hyvien käytäntöjen leviämistä ja mallintamista
7. edistää oppimista ja osaamista
8. edistää eri toimijoiden yhteistyötä
9. edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä
10. parantaa alueen ihmisten elinoloja
11. vahvistaa alueen ihmisten yhteisöllisyyttä
12. edistää maaseudun asukkaiden harrastustoiminnan säilymistä
13. edistää tasa-arvoa
14. edistää nuorten osallistumista
15. lisätä maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta
16. vahvistaa alueen ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia
17. edistää monikansallista toimintaa

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile